ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆದೇಶಗಳು

ವರ್ಷ
ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ
2022 ಕೆರೆ/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೀನುಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮಾದರಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ದಸ್ತಾವೇಜು 11-07-2022
2022 ರೈತ ಮೀನುಗಾರ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ (FPOs)ಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-07-2022
2003 ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (2003 ರ 27)  
2022 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು 18-06-2022
2022 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿಗೆ ಎಫ್.ಪಿ.ಓ ಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 08-06-2022 08-06-2022
2022 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಸಂನ್ಮೂಲಗಳ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯನೀತಿ-2014 ರನ್ವಯ ನೇರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 25-05-2022
2022 ತಿಲಾಪಿಯಾ (ಗಿಫ್ಟ್ Genetically Improved Farmed Tilapia)‌ ಜಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಮೀನುಮರಿಗಳ ದರ 20-05-2022
2022 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 07-04-2022
2021 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 31-12-2021 31-12-2021
2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೀನು ಪಾಶುವಾರು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 25-11-2021
2021 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಟನ್‌ ನಷ್ಟು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್‌ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 24-09-2021
2021 ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಜೂರತಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲುರುಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಥಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 19-08-2021
2021 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಪಂಜರಗಳನ್ನು ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21-06-2021
2020 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 2018-19 02-11-2020
2020 ಒಳನಾಡು ಹಾಗು ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 2020-21 27-10-2020
2020

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀನುಮರಿ ದರ

21-10-2020
2020 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಿಪಿಯಾ ಮೀನು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನಾ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ 24-07-2020
2020 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳನಾಡು ಹಾಗು ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 2019-20 05-02-2020
2019 ಒಳನಾಡು ಹಾಗು ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 2019-20 20-07-2019
2019 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 16-07-2019
2018 "ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ" ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 2018-19 20-11-2018
2018 2018-19 ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  25-09-2018
2018 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 2018-19 05-09-2018
2018 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀತಿ 06-02-2018 06-02-2018
2017 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 19-05-2017
2017 "ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ" ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 2017-18 16-05-2017
2016 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿಕೆ 03-09-2016
2016 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜರ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  06-02-2016
2016 ಮೀನುಮರಿ ಖರೀಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ-ಪರಿಷಕೃತ ಆದೇಶ 29-01-2016 29-01-2016
2015 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ತಿದುಪಡ್ಡಿ ಆದೇಶ 26-06-2015 26-06-2015
2014 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ತಿದುಪಡ್ಡಿ ಆದೇಶ 27-08-2014 27-08-2014
2014 2014-15 ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 06-06-2014
2014 ಮೀನುಮರಿ ಖರೀಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ-ಪರಿಷಕೃತ ಆದೇಶ 24-04-2014 24-04-2014
2014 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2014 06-03-2014
2014 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 21-02-2014 21-02-2014
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 04-09-2013
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳ ಸರಬರಾಜು 2013-14 ಕಂಡಿಕೆ 117 04-09-2013
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳ ಸರಬರಾಜು 2013-14 ಕಂಡಿಕೆ 115 31-08-2013
2009 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳ ಸರಬರಾಜು 2009-10 16-07-2009
2009 ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ 2009-10 22-05-2009
2006 ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2006 16-02-2006
2003  ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 08/09/2003 08-09-2003 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-07-2022 11:28 AM ಅನುಮೋದಕರು: Ramacharya


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080