ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆದೇಶಗಳು

ವರ್ಷ

ಆದೇಶ

ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 1987    
  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 1986    

2022

ಜೂನ್ 01 ರಿಂದ ಜೂಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ   26/05/2022

2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 8 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ ಚಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   07/04/2022

2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 100 ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ "ಮತ್ಸ್ಯಸಿರಿ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   07/04/2022

2021

ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು, ಇಳಿದಾಣ ಹಾಗು ತಂಗು ದಾಣ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ) AHF/51/SFS/2015 28/09/2021

2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಟ ಕರ ರಹಿತ ಡೀಸಲ್ ನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಪಸಂಮೀ/ಇ157/ಮೀಇಯೋ/2021 16/06/2021

2021

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪತ್ರದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/109/ಮೀಇಯೋ/2016 15/03/2021

2020

Capulus Technologies Pvt Ltd ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ fishing boats log managementಅನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪಸಂಮೀ/ಇ135/ಮೀಇಯೋ/2020 10/07/2020

2020

ಮೀನುಗಾರಿಕ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಸಂಮೀ/ಇ115/ಮೀಇಯೋ/2020 07/10/2020

2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 11 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಥರೈಸ್ ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಪಸಂಮೀ/78/ಮೀಇಸೇ/2020 04/08/2020
2020 ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/158/ಮೀಇಯೋ/2016 30/01/2020
2019 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳ ಡೀಸಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಡಿಎಫ್/34/ಎಮ್ಇಫ್/2019 20/06/2019
2019 ಹಿಡುವಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೀನಿನ ಕನಿಷ್ಟ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಗಾತ್ರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/157/ಮೀಇಯೋ/2018 26/06/2019
2018 ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾಲ್ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ 35 ಎಂಎಂ ಅಳತೆಯ ಸ್ಕೈರ್ ಮೆಶ್ ಕಾಡ್ ಎಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ/49/ಮೀಇಯೋ/2018 16/07/2018
 2017  ಬೆಳಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ   10/11/2017 
2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮತ್ತು ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/64/ಮೀಇಯೋ/2017 10/05/2017
2017 ಬೆಳಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ/35/ಮೀಇಇ/2017 25/03/2017
2016 ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/158/ಮೀಇಯೋ/2016 15/11/2016
2016 ಹೊಸ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/109/ಮೀಇಯೋ/2016 21/11/2016
 2016  ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು, ಇಳಿದಾಣ ಹಾಗು ತಂಗು ದಾಣ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ/42/ಮೀ/2015  15/09/2016 
2016 ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಿರದ ದೋಣಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯಾತ ಪತ್ರ ನೀಡುನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪಸಂಮೀ/23/ಮೀಇಯೋ/2016 03/05/2016
 2015  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಬಳಸುವ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಡಿಬಿಟಿ ಯೋಜನೆ   04/08/2015 
2014
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪಸಂಮೀ/71/ಮೀಇಸೇ/2014 07/08/2014
2014 ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಪಸಂಮೀ/70/ಮೀಇಸೇ/2014 07/08/2014
2013 ತಟರಕ್ಷಣ ದಳದ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ HD/373/SST/2013 20/12/2013
2013 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   23/10/2013
2013 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕ ದೋಣಿಗಳ ಅಳತೆಗೆದುರಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಸಂಮೀ/99/ಮೀಇಯೋ/2013 01/08/2013
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ರೂಪ ವರ್ಣ ಸಂಕೇತದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ/99/ಮೀಇಇ/2013 30/08/2013
2013 ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಥರೈಸ್ ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪಸಂಮೀ/48/ಮೀಇಸೇ/2013 29/05/2013
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳ ಪರವಾನಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಪಸಂಮೀ/41/ಮೀಇಇ/2013 29/06/2013
2013 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮೀನುಗಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ದಾಖಲತಿಗಳು ಪಸಂಮೀ/42/ಮೀಇಇ/2013 07/06/2013
2012 ಕಪ್ಪೆ ಬಂಡಾಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಪಸಂಮೀ/74/ಮೀಇಇ/2012 09/07/2012
2009 ಗ್ರೀನ್ ಮಸಲ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಪಸಂಮೀ/113/ಮೀಇಇ/2009 01/10/2009
2008 ಪರ್ಸಿನ ಬಲೆಯ ಕಣ್ಣಳತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಸಂಮೀ/115/ಮೀಇಇ/2007 27/08/2008
2007 ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರವರೆಗೆ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಪಸಂಮೀ/12/ಮೀಇಯೋ/2007 30/07/2007
2004 9 ವಿಧದ ಶಾರ್ಕ್ ತಳಿಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಿಕೆ ಪಸಂಮೀ/28/ಮೀಇಯೋ/2004 09/08/2004
 1994 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಪಸಂಮೀ/365//93 10/08/1994
1987   18/07/1987
1978  ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡಿರೇಖೆ SWL/316/SFM/78  30/03/1978 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-05-2022 03:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Ramacharya


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080