ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ/ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ವಿ ಸಿ ಯೊಗೇಶ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್  8884138497 ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
2 ಪ್ರಕಾಶ ಎನ.ಆರ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ  8971397718 ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
3  ಸತೀಶ್ .ಎನ್  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ  96860337387 ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಬೂದಕೋಟಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
4 ಆದಿಲ್‌ ಬಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ
9880625376 ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು
5  ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಬಿನಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ  9448425462 ಕಬಿನಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಕಬಿನಿ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-571115
6  ಯೋಗನಂದ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಹೊಸ ಬೂದನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  7259579935 ಹೊಸ ಬೂದನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸಬೂದನೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
7  

ನಂದೀಶ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಗುಂಡಾಲ್ ಮೀನುಮರಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  8722000102 ಗುಂಡಾಲ್ ಮೀನುಮರಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಂಡಾಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
8  ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ನುಗು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9448037547 ನುಗು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನುಗು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
9  ಎ. ಸಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  9880609384 ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
10  

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೂನಿಟ್-‌1, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  9916317165 ಯೂನಿಟ್-‌1, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
11 ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ಎನ್. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೂನಿಟ್-‌2, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ 9844624783 ಯೂನಿಟ್-‌2, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
12 ಅಮೃತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೂನಿಟ್-‌3, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ 99860945546 ಯೂನಿಟ್-‌3, ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
13 ಪ್ರಸನ್ನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ) 9449103660 ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
14  ಗಣೇಶ್‌ ರಾಜ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ)  9945604264 ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
15  ಕಿರಣ್‌ ಬಿ.ಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9241584070 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
16  

ರಜನೀಶ ದೇಸಾಯಿ .ವಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿವಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  7349711866

ಶಿವಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿವಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

17  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಘಟಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  8904809057 ಘಟಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಡಕಲ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿಡಕಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
18  ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇತಮಂಗಲ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9036991112 ಬೇತಮಂಗಲ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
19  ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್‌.ಎಲ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಬಿನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಹತು ಪ್ರದೇಶ ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರ  9448502697 ಕಬಿನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಹತು ಪ್ರದೇಶ ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಬಿನಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
20  

ಸಚಿನ ಎಸ್.ಎಂ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಹಾರಂಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9886717626 ಹಾರಂಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾರಂಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
21 ಅಶ್ವಥ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ.ಆರ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಗಾಜನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9845636326 ಗಾಜನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಜನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
22  

ಎಲ್. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕಣ್ವಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ   9901016671 ಕಣ್ವಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಣ್ವಾ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
23  

ಯೋಗೇಶ್ ಎಲ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  9611011800 ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
24 ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  8951531330 ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ , ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
25  

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ.ಎಸ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  9741929175 ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
26  ರವಿಕಿರಣ ಜಿ.ಬಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮಲಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  8970998630 ಮಲಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
27  ಪ್ರಕಾಶ ಪಾವಡಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ನೀರಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9632333516 ನೀರಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೀರಸಾಗರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
28  

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ನಾರಾಯಣಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ 8296212520 ನಾರಾಯಣಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
29 ಕನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  7899874512 ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
30  

ಮಹಾಂತೇಶ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  7795621180 ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
31  ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಬೋರನಕಣಿವೆ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9686726779 ಬೋರನಕಣಿವೆ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಬೋರನಕಣಿವೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
32  ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋಪಲಾಪುರ  9945981239 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೋಪಲಾಪುರ, ಮಂಡ್ಯ , ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
33  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಬಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  7892340185 ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
34  

ವಿಕಾಸ .ಕೆ.ಸಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಗೊರೂರು ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ 9448227717 ಗೊರೂರು ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೊರೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
35 ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯಕ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ರಾಮನಾಥಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  8951531330 ರಾಮನಾಥಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
36  ಕವನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9880689208 ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಹಾಸನ
37  ಪಂಕಜ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9972128552 ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
38  ಕಿರಣ್‌ ಬಿ.ಡಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಅಂಜನಾಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್  9241584070 ಅಂಜನಾಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಂಜನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
39 ಮಂಜುನಾಥ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  8217725319 ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
40  ಶಿವಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮೋಕಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9449593156 ಮೋಕಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಮೋಕಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
41  ಸಂಜೀವ ಅರಕೆರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9902348373 ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
44  ಸಿ. ಚಂದನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕಾರ್ಕಳ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  9986775373 ಕಾರ್ಕಳ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
45 ದೀಪಾಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತಿಪಟೂರು  7019182700  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತಿಪಟೂರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
46 ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು  9448502697 ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
 47 ಪ್ರೀತಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ  9964395651 ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಸನ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-05-2022 11:16 AM ಅನುಮೋದಕರು: Ramacharya


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080