ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಳಾಸ
1

ಆದಿಲ್ ಬಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   9880625376

ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು

2 ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
3  ಬಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
4  ಸತೀಶ್ .ಎನ್  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಬೂದಕೋಟಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
5  ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು  08228-268310  9448425462 ಕಬಿನಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಕಬಿನಿ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-571115
6  ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     9482475770 ಹೊಸ ಬೂದನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸಬೂದನೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
7  

ನಂದೀಶ್ ಟಿ.ಎಲ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಗುಂಡಾಲ್ ಮೀನುಮರಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಂಡಾಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
8  ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     9448037547 ನುಗು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನುಗು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
9  ಎ. ಸಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
10  

ಎಸ್.ಕೆ ಸತೀಶ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಬಂದ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
11 ನಂಜುಡಪ್ಪ ಎಂ. ಹೆಚ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು   9902750564 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
12 ಅಶ್ವಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   9845636326 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
13  

ರಜನೀಶ ದೇಸಾಯಿ .ವಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು    

ಶಿವಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿವಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

14  ಶ್ರೀ ಪಾದ ವಾಮನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಘಟಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿಡಕಲ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿಡಕಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
15  ರಾಜಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಬೇತಮಂಗಲ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
16  ಮಂಜುನಾಥ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಕಬಿನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಹತು ಪ್ರದೇಶ ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಬಿನಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
17  

ಸಚಿನ ಎಸ್.ಎಂ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಹಾರಂಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾರಂಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
18  ಗುರುಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಗಾಜನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಜನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
19  ರಾಮಚಂದ್ರ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಅನೂರು ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
20  

ಎಲ್. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಕಣ್ವಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಣ್ವಾ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
21  

ಯೋಗೇಶ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
22 ನಾಗರಾಜ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ , ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
23  

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಿ.ಎಸ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು       ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ  ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
24   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಾಂತಿಸಾಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
25  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
26  ರವಿಕಿರಣ ಜಿ.ಬಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಮಲಪ್ರಭಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
27   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ನೀರಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೀರಸಾಗರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
28  

ಶರಣಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ನಾರಾಯಣಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
29 ಕನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು     ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
30  

ಮಹಾಂತೇಶ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
31  ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಬೋರನಕಣಿವೆ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಬೋರನಕಣಿವೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
32  ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ , ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
33  ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಬಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
34  

ವಿಕಾಸ .ಕೆ.ಸಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಗೊರೂರು ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೊರೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
35  ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಆರ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ರಾಮನಾಥಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
36   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಹಾಸನ
37   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
38   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಅಂಜನಾಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಂಜನಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
39   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
40   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಮೋಕಾ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಮೋಕಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
41  ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುರಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
42  ಸಿ. ಚಂದನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಕಾರ್ಕಳ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
 43 ಜನ್ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     

ಕಾರಂಜಾ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೀದರ

 44 ಎಂ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಗೋಪಾಲಪುರ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ
 45 ಜೆ.ಎ. ರೇವತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ (ಜಲಾಶಯ), ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-10-2020 12:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Ramacharya


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ